ROTARY CLUB SZAMOTUŁY


Koledzy, Przyjaciele i Sympatycy

W związku z zbliżającym się terminem rozliczenia PIT za rok 2020, zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Klubu Rotary Szamotuły, który jest organizacją pożytku publicznego.

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS: 0000123290
Bank Spółdzielczy w Dusznikach: 70 9072 0002 0403 0359 2000 0001

Dziękujemy

Co to jest Rotary ? Czym jest Rotary ?

ROTARY jest międzynarodową organizacją, stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi dobrej woli różnych zawodów, którzy promują wysokie normy etyczne i moralne, świadczą pomoc humanitarną oraz pomagają budować porozumienie i pokój na świecie.

ROTARY jest najstarszym światowym stowarzyszeniem klubów podejmujących najróżniejszego rodzaju inicjatywy i działania społeczne. Większość inicjatyw prowadzonych jest w środowisku lokalnym w którym kluby działają. Działania te wspierane są przez rotariańskie struktury organizacyjne - międzynarodowe i krajowe.

Organizacja Rotary to ponad 32.000 klubów w 170 krajach. We wszystkich państwach kluby działają na podstawie i w granicach obowiązującego w tych państwach prawa. Kluby zrzeszone są w około 530 okręgach (Dystryktach) którymi kierują ich gubernatorzy. Należą one do światowego stowarzyszenia Rotary International (RI), na którego czele stoi wieloosobowy zarząd z prezydentem wybieranym na jednoroczną kadencję. Główna siedziba RI znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości Evantson, na przedmieściu Chicago, w stanie Illinois. Organizacja ma 7 międzynarodowych biur, które obsługują najbliższe okręgi i kluby w swoim rejonie. Polskie kluby należą, razem z klubami Ukrainy i Białorusi do Dystryktu 2230, którego siedzibą jest Warszawa.

Motto Rotarian - Service above self to humanistyczne przesłanie: „Służba ponad własny interes” - służenie lokalnej społeczności, służenie ludziom. Przesłaniem tym kieruje się ponad 1.2 milionowa rzesza członków klubów Rotary.

Rotarianie na całym świecie stosują w swoim życiu zawodowym i w interesach Test czterech pytań stworzonym w 1932 roku przez Herberta J. Taylora. Dotyczy on wszystkiego co myślą, mówią i czynią rotarianie:


rotary znak
CZY to jest PRAWDA ?
rotary znak
CZY to jest UCZCIWE wobec wszystkich zainteresowanych ?
rotary znak
CZY zbuduje to DOBRĄ wolę i umocni PRZYJAŹN ?
rotary znak
CZY będzie to SŁUŻYŁO wszystkim zainteresowanym ?


rotary znak rotary znak rotary znak

W czasie ponad stu lat działania klubów rotariańskich ukształtowało się kilka podstawowych zasad, którymi kierują się w swojej pracy rotarianie dążąc do ideału służenia w zgodzie z wysokimi normami etycznymi. Zasady te wykorzystywane przy realizowaniu głównego celu Rotary, którym jest wspieranie i umacnianie ideału służby jako podstawy wszelkich szlachetnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  1. Propagowanie i umacnianie bezpośredniej wzajemnej znajomości ludzi, jako sposobności prowadzącej do lepszego służenia innym.
  2. Przestrzeganie wysokich norm etycznych i moralnych w pracy zawodowej i prowadzeniu interesów, szacunku dla wszelkich społecznie użytecznych zawodów.
  3. Eksponowanie i wspieranie ideału służby, stosowanego przez każdego rotarianina, w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
  4. Propagowanie i realizowanie idei porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju, poprzez połączoną ideałami służby światową wspólnotę przedsiębiorców i specjalistów w poszczególnych zawodach.

Te cztery zasady, wyprowadzone z celu Rotary, są fundamentem działalności wszystkich klubów Rotary.


rotary znak rotary znak rotary znak

Pierwszy klub Rotary powstał 23 lutego 1905 roku w Chicago. Założył go adwokat Paul Harris wraz z grupą przyjaciół różnych zawodów. W 1910/11 roku na pierwszej Konwencji (zjeździe) rotarian Paul Harris został pierwszym prezydentem Narodowego Stowarzyszenia Klubów Rotary w USA. W latach 1911-1913 zakładane są pierwsze kluby poza granicami Stanów Zjednoczonych - w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W Polsce pierwszy klub Rotary powstaje w 1931 roku w Warszawie.

Po przerwie spowodowanej wybuchem II Wojny Światowej i rezultatami tej wojny, w 1989 roku, ruch rotariański powraca do Polski - 27 listopada powstaje w Warszawie pierwszy klub Rotary w krajach postkomunistycznych.

W latach 1997/98 rozpoczyna działalność okręg (District) 2230, grupujący wszystkie założone w Polsce po 1989 roku kluby. W 1999/2000 roku do okręgu 2230 włączone zostają kluby z Ukrainy i Białorusi.

Obecnie w dystrykcie 2230 zarejestrowanych 120 klubów. W Polsce 73 , na Ukrainie 44, na Białorusi 3 które zrzeszają 2588 członków.


© ROTARY CLUB SZAMOTUŁY